محاسبه وزن بسته با ماشین حساب مهرآیین بکر

وزن بسته با ماشین حساب مهرآیین بکر

با استفاده از ماشین حساب ما، سه سوته وزن بسته ات رو بدست بیار

package dimensions
iStock 1201538486

ابتدا مقادیر بسته خود را وارد کنید :

حجم بسته CMBمتر معکب 
وزن بسته به KGکیلوگرم